Disclaimer


Betreft: Privacy verklaring en disclaimer

 

Opgesteld door het Christelijk Apeldoorns Mannenkoor ACM.

Deze verklaring is gepubliceerd op de website het ACM www.acm-apeldoorn.nl.

Privacy beleid

Het ACM wil zuiver omgaan met persoonsgegevens en voert tegelijkertijd een beleid van een zo ruim mogelijk en uit eigen beweging openbaar maken van haar eigen activiteiten.
Persoonsgegevens die u het ACM verstrekt, worden slechts gebruikt ten behoeve van het ACM en van de relatie tussen u en het ACM.
Op grond van vigerende privacywetgeving is het voor organisaties verplicht om een verklaring te geven van de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens; dit geldt in het bijzonder voor de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot websites. In onderliggende verklaring beschrijft het ACM hoe zij dit heeft ingeregeld voor haar website www.acm-apeldoorn.nl.

Bescherming en beheer van de website

Voor de website van het ACM zijn de nodige veiligheidsmaatregelen tegen onrechtmatige toegang doorgevoerd.
Het ACM heeft in haar website een afgeschermde omgeving ingericht. Voor dit afgeschermde deel van de website wordt gebruik gemaakt van SSL (Secure Sockets Layer). Het gebruik van SSL is te herkennen aan het voorvoegsel ‘https://’ en het groene slotje in de URL-regel van uw browser. Met deze techniek wordt alle gegevensverkeer tussen uw computer en de website versleuteld. Alle uitgewisselde gegevens, zoals de gegevens die u met behulp van het contactformulier naar ons toestuurt, worden met deze techniek als het ware via een ‘veilige pijp’ tussen u en het ACM uitgewisseld en daarbij kan niemand anders dan u of het ACM de inhoud van dit gegevensverkeer inzien.
Om toegang te krijgen tot deze afgeschermde omgeving, moet u zich eerst aanmelden (inloggen). Bij dit aanmelden worden uw toegangsrechten beoordeeld en krijgt u al dan niet toegang tot het afgeschermde gedeelte.

Het technische beheer en onderhoud is uitbesteed aan WIPEsoft Mediaproducties (https://www.wipesoft.nl/).
De content van de website wordt beheerd door de websitebeheerder van het ACM.

Verzamelen van gegevens

Het ACM verzamelt over het gebruik van haar website geen gegevens. Voor haar website www.acm-apeldoorn.nl maakt het ACM dus geen gebruik van java-scripts, cookies of ander instrumenten waarmee gegevens over het bezoek aan deze website kan worden bijgehouden.
Wel wordt in een log-bestand voor het afgeschermde gedeelte bijgehouden wie, wanneer heeft aangelogd, wie wat heeft gedaan en wanneer de toegang is verbroken (uitgelogd).

Verstrekking van gegevens aan derden

Het ACM verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Content, links en gebruik van links naar websites van derden

Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content. Deze website bevat wel (hyper)links naar websites van derden, welke mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het ACM heeft geen invloed op deze voorwaarden of op de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, ook heeft het ACM niet de middelen om de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites te continue verifiëren. Derhalve aanvaart het ACM geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid, inhoud of gebruik van deze websites. Het gebruik van deze (hyper)links is volledig voor eigen risico.

Het ACM plaatst op haar website foto’s. Tenzij betreffende personen daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven plaatst het ACM geen specifieke foto’s van personen op haar website. Stelt u geen prijs op het plaatsen van een foto waarop u herkenbaar te zien bent, geef ons dat dan even door (zie contactgegevens).

Gebruik van deze website

Hoewel het ACM tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, wordt expliciet noch impliciet enige garantie gegeven dat de via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Ook is de op of via deze website aangeboden informatie mogelijk niet beschikbaar in of geschikt voor gebruik in andere landen. Bij gebruik van deze website vanuit andere landen dan Nederland bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage in en wijziging (correctie of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen (zie contactgegevens).

Meer informatie over de Europese privacy regels, zie: http://www.europeesparlement.nl/nl/pers/dossiers/herzieningprivacywetgeving.html.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) van het ACM wilt ontvangen, kunt u ons dat per mail kenbaar maken.

Op verzoek verlenen wij een ieder toegang tot en de mogelijkheid van correctie van alle informatie die wij van hem/haar bijhouden. Als u toegang wenst tot of correctie wilt van deze persoonlijk informatie, neem dan even contact met ons op.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem ook dan even contact op met ons op.

Wijzigingen

Het ACM behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de privacyverklaring en de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling dat u periodiek nagaat of de op of via deze website aangeboden informatie, of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Intellectuele en andere eigendomsrechten

Het ACM, of de rechthebbenden, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie van deze website op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aansprakelijkheid

Het ACM en de technisch beheerder van haar website, dit is WIPEsoft Mediaproducties, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ACM, WIPEsoft Mediaproducties of aan u wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  • misbruik van deze website;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurder(s) en medewerkers van WIPEsoft Mediaproducties.

Toepasselijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail stuurt kunnen onveilig zijn, daarom raden wij u af vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden.
Als u ervoor kiest berichten per e-mail te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Contactgegevens

Apeldoorns Christelijk Mannenkoor

Secretariaat ACM    secretaris@acm-apeldoorn.nl

 

Deze verklaring is vastgesteld op 6 juli 2018.


Eerste concert

Kort nieuws